1. Encycl. Arcanum divinae sapientiae, 10 Febr. 1880.

2. Gen., I, 27-28; II, 22-23; Matth., XIX, 3 sqq.; Eph., V, 23 sqq .

3. Conc. Trid., Sess. XXIV.

4. Cod. iur. can., c. 1081 & 2.

5. Cod. iur. can., c. 1081 & 1.

6. S. Thom Aquin., Summa theol., p. III Supplem 9, XLIX, art.3.

7. Encycl. Rerum novarum, 15 May 1891.

8. Gen., I, 28.

9. Encycl. Ad salutem, 20 April 1930

10. St. August., De bono coniug., cap. 24, n. 32.

11. St. August., De Gen. ad litt., lib. IX, cap. 7, n. 12.

12. Gen., I, 28.

13. I Tim., V, 14.

14. St. August., De bono coniug., cap. 24 n. 32.

15. I Cor., II, 9

16. Eph., II, 19.

17. John, XVI, 21.

18. Encycl. Divini illius Magistri, 31 Dec. 1929.

19. St. August., De Gen. ad litt., lib. IX, cap. 7, n. 12.

20. Cod. iur. can., c. 1013 & 7.

21. Conc. Trid., Sess. XXIV.

22. Matth., V, 28.

23. Decr. S. Officii, 2 March 1679, propos. 50.

24. Eph., V, 25; Col., III, 19.

25. Catech. Rom., II, cap. VIII q. 24.

26. St Greg the Great, Homii. XXX in Evang (John XIV,23-31), n.1.

27. Matth., XXII, 40.

28. I Cor., VII, 3.

29. Eph., V, 22-23.

30. Encycl. Arcanum divinae sapientiae, 10 Febr. 1880.

31. Matth., XIX, 6.

32. Luke, XVI, 18.

33. St. August., De Gen. ad litt. Iib. IX, cap. 7, n. 12.

34. Pius VI, Rescript. ad Episc. Agriens., 11 July 1789.

35. Eph., V, 32.

36. St. August., De nupt. et concup., lib. I, cap. 10.

37. I Cor., XIII, 8.

38. Conc. Trid., Sess. XXIV.

39. Conc. Trid. Sess., XXIV.

40. Cod. iur. can., c. 1012.

41. St. August., De nupt. et concup., lib. I, cap. 10.

42. Matth., XIII, 25.

43. II Tim., IV, 2-5.

44. Eph., V, 3.

45. St. August., De coniug. adult., lib. II, n. 12, Gen, XXXVIII, 8-10.

46. Matth., XV, 14.

47. Luke, VI, 38.

48. Conc. Trid., Sess. VI, cap. 11.

49. Const. Apost. Cum occasione, 31 May 1653, prop. 1.

50. Exod., XX, 13; cfr. Decr. S. Offic. 4 May 1897, 24 July 1895; 31 May 1884.

51. St. August., De nupt. et concupisc., cap. XV.

52. Rom., III, 8.

53. Gen., IV, 10.

54. Summ. theol., 2a 2ae, q. 108 a 4 ad 2um.

55. Exod., XX, 14.

56. Matth., V, 28.

57. Hebr., XIII, 8.

58. Matth., V, 18.

59. Matth., VII. 27.

60. Leo XIII, Encycl. Arcanum, 10 Febr. 1880.

61. Eph., V, 32: Hebr. XIII, 4.

62. Cod. iur. can., c. 1060.

63. Modestinus, in Dig. (Lib. XXIII, II: De ritu nuptiarum), lib. I, Regularum.

64. Matth., XIX, 6.

65. Luke, XVI, 18.

66. Conc. Trid., Sess. XXIV, cap. 5

67. Conc. Trid., Sess. XXIV, cap. 7

68. Cod. iur. can., c. 1128 sqq.

69. Leo XIII, Encycl. Arcanum divinae sapientiae 10 Febr. 1880.

70. Encycl. Arcanum, 10 Febr. 1880.

71. Encycl. Arcanum, 10 Febr. 1880.

72. St. Thom. of Aquin, Summ theolog., la 2ae, q. 91, a. I-2 .

73. Encycl. Arcanum divinae sapientiae, 10 Febr. 1880.

74. St. August., Enarrat. in Ps. 143.

75. Rom. I, 24, 26.

76. James IV, 6.

77. Rom., VII, VIII.

78. Conc. Vat., Sess. III, cap. 2.

79. Conc. Vat., Sess. III, cap. 4; Cod. iur. can., c. 1324.

80. Acta, XX, 28.

81. John, VIII, 32 sqq.; Gal., V, 13.

82. Encycl. Arcanum. 10 Febr. 1880.

83. St. Rob. Bellarmin., De controversiis, tom. III, De Matr., controvers. II, cap. 6.

84. I Tim., IV,14.

85. II Tim., 1, 6-7.

86. Gal., Vl. 9.

87. Eph., IV, 13.

88. Encycl. Divini illius Magistri, 31 Dec. 1929.

89. Eph., VI, 2-3; Exod., XX, 12.

90. Encycl. Rerum novarum, 15 May 1891.

91. Luke, X, 7.

92. Deut. XXIV, 14, 15.

93. Leo XIII, Encycl. Rerum novarum, 15 May 1891.

94. Matth., XXV, 34 sqq.

95. I John, III, 17.

96. Encycl. Arcanum divinae sapientiae, 10 Febr. 1880.

97. Concord., art. 34; Act. Apost. Sed., XXI (1929), pag. 290.

98. Tit., II, 12-13.

99. Eph., I III, 15.

100. Conc. Trid., Sess. XXIV.

101. Phil., II, 13.

top